کرمان

دبیر حزب مؤتلفه کرمان: حزب کارگزاران از ابتدا فقط به دنبال قدرت بوده است/ آن‌ها در فتنه ۸۸ رسما از جریان برانداز حمایت کردند

احمدعلی مقدم به ابعاد راه‌اندازی مجدد حزب کارگزاران سازندگی در کرمان پرداخت که این گفت‌وگو را