چهارمحال و بختیاری

ناکامی جریان فتنه و حفظ انقلاب اسلامی یکی از مهمترین دستاوردهای روز ۹ دی

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی چهارمحال و بختیاری مراد کاظمی دبیر حزب در جلسه

عملکرد ترامپ فروپاشی آمریکا را نزدیک تر می کند.

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی چهارمحال و بختیاری ، مراد کاظمی دبیر حزب در