ارکان حزب

سازمان نمای حزب موتلفه اسلامی:

 1. هیأت مؤسس و نظارت
 2. مجمع عمومی مرکب از اعضاء می باشد و هر سه سال یکبار تشکیل می شود.
 3. شورای مرکزی با رأی مجمع عمومی ۳۰ نفر عضو اصلی و ۵ نفر علی البدل انتخاب می شوند.
 4. دبیرکل در دوره یازدهم جناب آقای محمد نبی حبیبی می باشند.
 5. حوزه دبیرکل شامل دبیر اجرایی و معاونت های زیر می باشد.
  • معاونت اداری و مالی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت تبلیغات و روابط عمومی
  • معاونت سیاسی
  • معاونت سازماندهی و آموزش اعضاء
  • معاونت مطالعات و برنامه ریزی

دفاتر استانی و شهرستانها : در حال حاضر حزب مؤتلفه اسلامی در ۳۰ مرکز استان و ۱۸۰ شهرستان دارای دفتر می باشد.

حوزه: اعضای حزب مؤتلفه اسلامی در حوزه هایی که به تفکیک آقایان و بانوان می باشد به نسبت تاریخ عضویت حوزه بندی شده اند.

عضو : کسانی که مرامنامه و اساسنامه حزب را پذیرا بوده و بصورت رسمی در جلسات حوزه ها و دیگر فعالیت های حزب شرکت نمایند ،‌عضو حزب می باشند. (دوره یازدهم حزب مؤتلفه اسلامی از تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۴ تا ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ می باشد.)