ارتباط با حزب

تلفن های راهنما:

دفتر مرکزی حزب موتلفه اسلامی: ۵-۸۸۸۲۲۹۲۳

تلفن تماس: ۸۸۲۲۲۲۲۹ روابط عمومی

پیامگیر: ۸۸۳۱۱۳۱۸

تلفکس: ۸۸۸۲۹۶۹۳