هفته نامه شما

هفته نامه شما – شماره ۱۰۲۷

jQuery(document).ready( function() { var bookletContainer = jQuery(".wp-booklet-5ae12c1b015a2-container"); bookletContainer.wpBookletExtended({ width:1500, height:2081, padding:10, speed:1000, direction:'RTL', delay:0, popupsEnabled:true, thumbnailsEnabled:true,

هفته نامه شما – شماره ۱۰۲۱

jQuery(document).ready( function() { var bookletContainer = jQuery(".wp-booklet-5ae12c1b275a1-container"); bookletContainer.wpBookletExtended({ width:1500, height:2081, padding:10, speed:1000, direction:'RTL', delay:0, popupsEnabled:true, thumbnailsEnabled:true,