نشریات

هفته نامه شما – شماره ۱۰۵۵

jQuery(document).ready( function() { var bookletContainer = jQuery(".wp-booklet-5d583cd8cf6bb-container"); bookletContainer.wpBookletExtended({ width:1500, height:2081, padding:10, speed:1000, direction:'RTL', delay:0, popupsEnabled:true, thumbnailsEnabled:true,

هفته نامه شما – شماره ۱۰۴۰

jQuery(document).ready( function() { var bookletContainer = jQuery(".wp-booklet-5d583cd9a7a89-container"); bookletContainer.wpBookletExtended({ width:1500, height:2081, padding:10, speed:1000, direction:'RTL', delay:0, popupsEnabled:true, thumbnailsEnabled:true,