ارکان حزب

 1. هيأت مؤسس و نظارت

 2. مجمع عمومي مركب از اعضاء مي باشد و هر سه سال يكبار تشكيل مي شود.
 3. شوراي مركزي با رأي مجمع عمومي ۳۰ نفر عضو اصلي و ۵ نفر علي البدل انتخاب مي شوند.
 4. دبيركل در دوره یازدهم جناب آقاي محمد نبي حبيبي مي باشند.
 5. حوزه دبيركل شامل مركز امور سياسي ،مركز مطالعات و برنامه ريزي و مرکز امور بین الملل است .
 6. حوزه دبير اجرايي شامل قسمت های ذیل است :
  • معاونت سازماندهي اعضاء
  • واحد خواهران
  • معاونت تبليغات و روابط عمومي
  • معاونت آموزش اعضاء
  • معاونت هماهنگي امور طرفداران و تشكل ها
  • معاونت اداري مالي
  • دفتر هماهنگی امور استانها
  • دفتر اطلاع رسانی و خدمات رایانه
  • واحد جوانان
 1. دفاتر استاني و شهرستانها : در حال حاضر حزب مؤتلفه اسلامي در ۳۰ مركز استان و ۱۸۰ شهرستان داراي دفتر مي باشد.
 2. حوزه: اعضاي حزب مؤتلفه اسلامي در حوزه هايي كه به تفكيك آقايان و بانوان مي باشد به نسبت تاريخ عضويت حوزه بندي شده اند.
 3. عضو : كساني كه مرامنامه و اساسنامه حزب را پذيرا بوده و بصورت رسمي در جلسات حوزه ها و ديگر فعاليت هاي حزب شركت نمايند ،‌عضو حزب مي باشند. (دوره یازدهم حزب مؤتلفه اسلامي از تاريخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۴ تا ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ مي باشد.)

تلفن هاي راهنما:

پيامگير حزب مؤتلفه اسلامي ۸۸۳۱۱۳۱۸-۰۲۱
روابط عمو مي حزب مؤتلفه اسلامي ۸۸۸۲۲۲۲۹-۰۲۱
دفتر مركزي ۵-۸۸۸۲۲۹۲۳